Verkoopsvoorwaarden

1. Preliminaire aanmerkingen

Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al de ons overgemaakte orders.
Door het enkel feit van zijn order wordt de koper geacht ze zonder einig voorbehoud aanvaard te hebben.
Behalve indien schriftelijk door ons bevestigd, zal geen enkele afwijking van deze verkoopsvoorwaarden tegen ons kunnen ingeroepen worden, noch op grond van de eventueel andersluidende voorwaarden bedongen op de documenten uitgaande van de koper, noch op grond van beweerdelijk met onze vertegenwoordigers getroffen andersluidende afspraken.

2. Aanbiedingen

Behoudens andersluidende bepalingen, hebben onze aanbiedingen, prijzen van onze tarieven en catalogussen aansluitend een informatief karakter en verbinden ons onder geen beding.
Bestellingen zijn slechts geldig als ze door ons schriftelijk bevestigd zijn. Indien er geen schriftelijke bevestiging is, dan wordt de door ons opgemaakte factuur als dusdanig beschouwd.
Onze goederen worden verkocht niet verpakt bij vertrek uit onze magazijnern, tenzij andersluidende overeenkomst.

3. Overbrengen van risico's

De goederen reizen op risico van de koper, zelfs als de zending franco geschiedt; zij worden beschouwd als aanvaard door de koper alvorens onze magazijnen of fabrieken te verlaten en geen enkele klacht zal aangenomen worden voor tijdens het transport onstaan verlies, averij, schade , breuk, tekort.
Geen enkele weigering van goederen wordt aanvaard zonder ons voorafgaand akkoord.

4. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden slechts ter aanduiding gegeven. Overschreden leveringstermijnen geven de koper geenszins het recht de bestelling te weigeren en evenmin vergoedingen of intresten te eisen.
Zelfs bij uitdrukkelijke en formele schriftelijke aanduiding door de koper van leveringstermijnen, verwerpen wij elke verantwoordelijkheid.
a) bij overmacht
b) indien de betalingsvoorwaarden niet strikt door de koper geëerbiedigd worden.

5. Betaling

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens een andere vermelding in onze zetel.
Betalingen, gedaan aan onze vertegenwoordigers, zijn slechts geldig indien door ons de ontvangst ervan is bevestigd.
De niet-betaling van een geaccepteerd effect maakt onmiddellijk en van rechtswege elke andere schuldvordering tegenover de koper eisbaar.
De koper kan zich niet beroepen op een door hem ingediende klacht om met betrekking tot de betrokken of andere leveringen zijn betalings- of andere verplichtingen tegenover ons op te schorten.
Elke factuur of aangenomen wissel, welke niet betaald is op de vervaldag, zal ten volle rechte en zonder aanmaning een conventionele intrest opbrengen van 1% per maand vertraging en dit vanaf de vervaldag van de factuur. Behalve de intrest zal de factuur, ten volle rechte, insgelijks verhoogd worden, met een som gelijk aan 10% van haar bedrag met een minimum van 25 €, indien de betaling niet gedaan is één maand na de vervaldag.
De uitgifte van wissels heeft noch vernieuwing, noch afwijking van onze algemene verkoopsvoorwaarden tot gevolg.

6. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de verkochte goederen gaat eerst op de koper over nadat deze ons al het door het uit oorzaak van de geleverde goederen verschuldigde, met inbegrip van eventuele kosten en renten, heeft voldaan.

7. Waarborg - klachten

Derhalve dekt de waarborg, toegestaan door de verkoper, enkel de verborgen gebreken.
Om in aanmerking te komen dient elke klacht betreffende eventuele verborgen gebreken ons bij aangetekend schrijven toegestuurd te worden binnen acht dagen te rekenen hetzij vanaf de datum waarop ze ontdekt worden, tenzij vanaf de datum waarop ze normaliter hadden dienen ontdekt te worden.

8. Betwistingen

In geval van betwisting zullen alleen de rechtbanken van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd zijn, tenzij deze laatste , optredend als de eiser, verkiest het geding bij gelijk welke andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken.